14. Prosinec 2010

EDBUSY, a.s. – navazující informace zmocněnkyně poškozených

NAVAZUJÍCÍ  INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41, o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci

                Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 30.11.2010 o průběhu hlavního líčení v  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

            Jakožto zmocněnkyně poškozených ve výše označeném hlavním líčení sděluji svým mandantům, že další hlavní líčení proběhlo v jednací síni již výše označeného soudu ve dnech 01.12.2010, 07.12.2010 a 08.12.2010.

            Celé hlavní líčení, které proběhlo dne 01.12.2010 v době od 09:00 hod. do 11:09 hod. (kdy bylo přerušeno do dne 07.12.2010 s tím, že v něm bude pokračováno v 09:00 hod.  ve stejné jednací síni č. 160), se zabývalo v rámci dokazování opětovným velmi podrobným výslechem svědka, pana Bc. Dušana Chaloupky, v postavení likvidátora obchodní společnosti EDBUSY a.s. v likvidaci, a to zejména k okolnostem vstupu této obchodní společnosti do likvidace, jakož i k dosavadnímu průběhu likvidace.

            V průběhu navazujícího hlavního líčení, které proběhlo u téhož soudu dne 07.12.2010  v době od 09:41 hod. do 10.:28 hod. (kdy bylo přerušeno do dne 08.12.2010 s tím, že v něm bude pokračováno v 09:00 hod. ve stejné jednací síni č. 160), byl proveden výslech svědka Jaroslava Chytky, a na to i výslech svědka JUDr. Olgy Staňkové, a to zejména v činnosti jednotlivých oddělení EDBUSY a.s. v likvidaci a příslušných vedoucích manažerů, jakož i ke konkrétní obsahové náplni   chodu právního oddělení této obchodní společnosti, a to i ve vztahu na osoby, které poskytovaly EDBUSY, a.s. na základě příslušných dohod či smluv externí právní služby.

            V průběhu navazujícího hlavního líčení, které proběhlo dne 08.12.2010 v době od 09:00 hod. do 10:23 hod. (kdy bylo přerušeno do dne 16.12.2010 s tím, že v něm bude pokračováno v 09:00 hod. ve stejné jednací síni) byl proveden výslech svědka, advokáta Mgr. Zbyňka Babíka, a to zejména k okolnostem, za kterých poskytoval likvidátorovi EDBUSY, a.s. v likvidaci, Bc. Dušanu Chaloupkovi, právní služby související se vstupem této obchodní společnosti do likvidace a s průběhem procesu likvidace, dosud realizované tímto likvidátorem.

            V souvislosti s dosud mnou uvedenými skutečnostmi svým mandantům v postavení poškozených předesílám, že soud bude provádět další dokazování formou výslechu dalších svědků, avšak i znalců, a v neposlední řadě soud v rámci zkoumání pravosti podpisů obžalovaných na některých pro toto trestní řízení důležitých listinách, přistoupí i k ustanovení znalce – grafologa, obor ruční písmo, který na podkladě soudem předložených listin tomuto soudu v jím stanovené lhůtě předloží příslušný znalecký posudek.

            Za současného stavu dokazování tudíž dle mého názoru nelze učinit žádný závěr, kdy by soud v hlavním líčení mohl dokazování  ukončit.  

O dalším průběhu hlavního líčení ve výše označené trestní věci  Vás v postavení poškozených, které v tomto řízení zastupuji, budu opětovně informovat, a to na mých webových stránkách www.marcelaurbanova.cz 

V Opavě dne 14.12.2010

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci