28. Březen 2011

EDBUSY a.s. „v likvidaci“

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

NAVAZUJÍCÍ  INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41, o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci

 

Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 09.03.2011 o průběhu hlavního líčení v  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky,  konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

Z protokolu o hlavním líčení ze dne 23.03.2011, sp. zn. 10T 1/2010, resp. z jeho závěrečného usnesení vyplývá, že (po ukončení dokazování v hlavním líčení, jakož i po skončení závěrečných řečí a po realizaci práva obžalovaných na jejich poslední slovo), bylo hlavní líčení přerušeno za účelem závěrečné porady senátu s tím, že pro vyhlášení rozsudku v této trestní věci si předseda senátu vyhradil termín ve dnech 04. až 08. 2011 a ve dnech 12. až 15.04.2011, vždy od 09:00 hod. v  jednací síni č. 160/I. mezipatro justičního paláce Krajského soudu  v Brně.

Jedná se tedy o nejvýznamnější a poslední fázi tohoto hlavního líčení, jímž bude rozhodnutí soudu o státním zástupcem podané obžalobě. Toto meritorní rozhodnutí soudu musí být v souladu s principem obžalovacím, což značí, že soud může rozhodnout pouze o tom skutku obžalovaných, který byl popsán v obžalobě. Při svém rozhodnutí musí soud přihlížet pouze ke skutečnostem, které byly probrány v průběhu hlavního líčení a opírat se o důkazy, které strany předložily a provedly, případně které soud sám doplnil  v souladu se zásadou bezprostřednosti. Oproti tomu však soud není vázán právním posouzením skutku, provedeným státním zástupcem v obžalobě.

Pro Vaši informaci podotýkám (aniž bych jakkoli předvídala rozhodnutí soudu v této trestní věci) , že výroková část každého odsuzujícího rozsudku je tvořena z dílčích výroků, konkrétně:

  • z výroku o vině,
  • z výroku o trestu,
  • z výroku o náhradě škody, eventuálně i
  • z výroku o ochraném opatření.

Pro Vás, jakožto poškozené je relevantní výrok rozsudku o náhradě škody. Obecně lze konstatovat, že odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu, uloží mu zpravidla v rozsudku, aby jí poškozenému nahradil. Nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody, jestlliže je výše škody součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným a škoda v této výši doposud nebyla uhrazena. Zákonnou překážkou, která by mohla bránit uložení povinnosti obžalovanému nahradit škodu, by bylo zejména promlčení nároku. Výrok o povinnosti obžalovaného k náhradě škody musí přesně označovat jak osobu oprávněného, tak i konkrétní nárok, který mu byl přisouzen.

Závěrem – s přihlédnutím k dosud uvedeným skutečnostem – pro Vaši informaci uvádím, že s obsahu již výše označeného protokolu o hlavním líčení  mimo jiné vyplývá, že státní zástupce v průběhu své závěrečné řeči mimo jiné navrhl soudu, aby byla  obžalovaným Ing. Lukáši Přibylovi a Martinu Žouželkovi podle § 228  odst. 2 trestního    řádu uložena povinnost k náhradě škody poškozeným, jejichž nárok byl včas uplatněn. Současně státní zástupce soudu navrhl, aby podle § 80 odst. 1 trestního řádu ve spojení s § 81a trestního řádu byly vráceny poškozeným osobám, které uplatnily právo na věc, ty finanční prostředky, které byly zajištěny na bankovních účtech a v hotovosti, neboť o právu na věc těchto osob není pochyb.

Po vyhlášení rozsudku budu o výroku tohoto rozsudku moje klienty v postavení poškozených neprodleně informovat na svých webových stránkách.

V Opavě dne 28.03.2011

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci