26. Červenec 2013

Jak se přihlásit k novému řízení – NÁVRH POSTUPU k zajištění práv poškozených

NÁVRH  POSTUPU

k zajištění práv poškozených v trestní věci obviněných Michala Vavříka, Ing. Viktora Sedláčka, Luďka Kučery a Mgr. Dušana Chaloupky u Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Expozitura Brno, 2. oddělení, Obilní trh 3, 611 00  Brno

Vážení poškození,
pokud se kterýkoliv poškozený rozhodne ve výše označené trestní věci za podmínek níže specifikovaných zvolit si jako svého zmocněnce mou osobu jakožto advokátku, bude další postup při zajištění práv těchto poškozených následující:

  • níže je v souboru listina nazvaná jako Oznámení níže označeného poškozeného o zvolení JUDr. Marcely Urbanové, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní 895/41, jako zmocněnce v trestní věci obviněných Michala Vavříka, nar. 30.8.1976, Ing. Viktora Sedláčka, nar. 26.3.1971, Luďka Kučery, nar. 7.2.1968, Mgr. Dušana Chaloupky, nar. 1.2.1976 pro trestný čin podílnictví podle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku“
  • Oznámení poškozeného o zvolení JUDr. Marcely Urbanové jako zmocněnce
    Tuto listinu každý z poškozených doplní ve svém počítači (eventuálně vytiskne a doplní čitelně modrou propisovací tužkou), o své jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště a místo a datum podpisu. Takto řádně vyplněné, eventuálně doplněné dva stejnopisy této listiny mi v jedné obálce společně s níže specifikovanými dvěmi řádně vyplněnými stejnopisy plných mocí, neprodleně zašlete  doporučeně na moji již výše označenou adresu sídla mé advokátní kanceláře, tedy na adresu JUDr. Marcela Urbanová, advokátka, Nákladní 895/41, 746 01  Opava.
  • jak již bylo výše předestřeno níže je v souboru  formulář „ plná moc poškozeného“, který si současně každý z poškozených doplní ve svém počítači (eventuálně vytiskne a doplní čitelně modrou propisovací tužkou) o své jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, číslo telefonu  popřípadě i o svou emailovou adresu, a  o datum podpisu této plné moci poškozeným, a takto řádně vyplněnou, resp. doplněnou plnou moc ve dvou stejnopisech vlastnoručně ten který poškozený podepíše modrou propisovací tužkou, načež mi oba tyto stejnopisy plné moci neprodleně zašle společně (v jedné obálce) s již výše specifikovaným  „Oznámením poškozeného o zvolení JUDr. Marcely Urbanové, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní 895/41, jako zmocněnce v trestní věci  proti obviněným Michalu Vavříkovi, Ing. Viktoru Sedláčkovi, Luďkovi Kučerovi a Mgr. Dušanu Chaloupkovi .
  • Plná moc

!!!!!!  POUZE  poškození, KTEŘÍ NEUPLATNILI (nepřihlásili) svůj nárok v trestní věci vedené Krajským soudem v Brně, č.j. 10 T 1/2010 musí k výše uvedeným listinám   připojit další jak je níže uvedeno ………….

  • bude nezbytné, aby mi tento poškozený, který se výše uvedeným způsobem rozhodne, že využije mnou nabídnutých právních služeb v již výše  označeném rozsahu, zaslal doporučeně do již výše označeného sídla mé advokátní kanceláře (vše v jedné obálce, jak jest uvedeno výše) i jím vyplněnou listinu jako „Specifikace nároku poškozeného na náhradu škody“ (tuto listinu si otevře v souboru níže,  vytiskne a doplní čitelně modrou propisovací tužkou) jakož i kopie v této listině  uvedené každým z poškozených , příslušných obchodních, případně jiných smluv, uzavřených těmi kterými poškozenými s EDBUSY, a.s. v likvidaci, na základě kterých bude možno označenému trestnímu soudu řádně doložit, z jakého právního důvodu a v jaké konkrétní výši ten který poškozený celý svůj nárok na náhradu škody uplatňuje.

Současně mi každý z poškozených, který se rozhodne, abych se stala v již výše označené trestní věci jeho zmocněncem, zašle ve lhůtě do 7 dnů ode dne odeslání již výše označených plných mocí do mé advokátní kanceláře, na můj účet vedený Ge Money Bank, a.s., pobočkou v Opavě, číslo účtu 157791525/0600, odměnu za poskytnutí této právní služby (spočívající ve výkonu funkce zmocněnce toho kterého poškozeného ve výše označené trestní věci) ve výši 1000,– Kč, slovy: jedentisíckorun českých, což je konečná částka včetně DPH v zákonné výši 21 %. Do zprávy pro příjemce platby uvede každý z poškozených svoje jméno a příjmení.

Poté bezodkladně v postavení zmocněnce  toho kterého poškozeného uplatním jménem poškozeného písemně jeho návrh na přiznání nároku na náhradu škody ke sp. zn. OKFK-232-1170/TČ-2011-252402 u Policie ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Expozitura Brno, 2. oddělení, Obilní trh 3, 611 00  Brno  a v rámci tohoto případu budu příslušné poškozené v postavení jejich zmocněnce zastupovat.

Výslovně taktéž upozorňuji na skutečnost, že klientem mé advokátní kanceláře se může stát kterýkoliv poškozený, který bude akceptovat již výše uvedený návrh k mému zastupování poškozených v předmětném trestním řízení. Záleží toliko na svobodném rozhodnutí každého poškozeného, zda se rozhodne ve výše uvedeném rozsahu využít výše specifikované právní služby mé advokátní kanceláře.

V Opavě dne 26.07.2013

S pozdravem

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka