1. Prosinec 2010

INFORMACE ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. Marcely Urbanové

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava

INFORMACE ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, ADVOKÁTKY SE SÍDLEM V OPAVĚ, NÁKLADNÍ  895/41, O DOSAVADNÍM PRŮBĚHU HLAVNÍHO LÍČENÍ V NÍŽE OZNAČENÉ TRESTNÍ VĚCI

                V trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla, nar. 29.03.1980 a Martina Žouželky, nar. 03.06.1971, stíhaných pro dva trestné činy podvodu dle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, oba spáchané formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku (bod I. a, II. obžaloby) a pro trestný čin neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákona, spáchaného formou spolupachatelství dle § 9 odst. 2 zákona účinného do 31.12.2009 (bod I. b, obžaloby), projednávané Krajským soudem v Brně pod sp. 10 T 1/2010, proběhlo v průběhu měsíce listopadu 2010 v rámci hlavního líčení celkem 5 jednání, a to konkrétně ve dnech 01.11.2010, 02.11.2010, 03.11.2010, 10.11.2010 a 24.11.2010.  Na to nařízené hlavní líčení  na den 25.11.2010 nebylo konáno a bylo odročeno na další stanovený termín, konkrétně na den 01.12.2010 v 09:00 hodin v jednací síni 160/I. justičního paláce Krajského soudu v Brně.

 

            Na tomto místě považuji za vhodné ve stručnosti se zmínit o účelu a významu hlavního líčení.

            Hlavní líčení, které je zakotveno v hlavě třinácté trestního řádu, je těžištěm, resp. jádrem trestního řízení, neboť se v něm rozhoduje  o hlavní otázce trestního řízení, a to o vině konkrétního obžalovaného a o trestu, popřípadě i o ochranném opatření a o náhradě škody, čímž se naplňuje smysl a účel trestního řízení. Soud zde vychází z obžaloby podané státním zástupcem, kterou je určen rozsah a obsah hlavního líčení, a rozhoduje až poté, když byly na základě dokazování provedeného za účasti stran probrány a objasněny všechny rozhodné skutkové okolnosti, důležité z hlediska konkrétní projednávané trestní věci.

            Z ustanovení § 205 – 230 trestního řádu je zřejmé, že pravidelný průběh hlavního líčení – a to jak z hlediska časového, tak i z hlediska povahy prováděných úkonů a postupu soudu – je možno čelnit na čtyři fáze, a to na počátek hlavního líčení, dokazování v hlavním líčení, závěr hlavního líčení a rozhodnutí soudu o hlavním líčení.

            Hlavní líčení končí rozsudkem, na jehož základě dochází buď k odsouzení obžalovaného nebo ke zproštění obžaloby, přicházejí však v úvahu i jiná rozhodnutí, příkladmo, postoupení věci, zastavení trestního stíhání či schválení narovnání.

            Hlavní líčení konají toliko soudy prvního stupně (to jest okresní soudy a soudy krajské, jakožto soudy prvého stupně ve věcech specifikovaných v § 17 trestního řádu). Soudy projednávající věc ve druhém stupni (to jest odvolací a stížnostní soudy) a na podkladě mimořádných opravných prostředků (např. Nejvyšší soud ČR) hlavní líčení nekonají, když rozhodují ve veřejném nebo neveřejném zasedání.

            Dokazování v hlavním líčení (které v současné době probíhá ve výše označené trestní věci)  představuje nejvýznamnější fázi, přičemž podkladem pro rozhodnutí soudu se mohou stát jen takové důkazy, které byly v hlavním líčení provedeny, a jen k těm skutečnostem, které byly v hlavním líčení prokázány smí soud přihlížet.

            Zásadním důkazem ve věci je výslech obžalovaného, který je taktéž pojímán jako tzv. „odpověď na obžalobu“. Obžalovaný by měl být vyslechnut jednak k samotnému obsahu obžaloby, ale taktéž k případnému nároku poškozeného, či poškozených na náhradu škody. Od stanoviska obžalovaného se pak zpravidla odvíjí i obsah a množství dalších důkazů, prováděných v hlavním líčení.

            Pokud se týká výslechu svědků, dbá předseda senátu na dodržení pravidla, že svědek dosud nevyslechnutý nesmí být přítomen při výslechu obžalovaného a jiných svědků.

            Posudky znalců jsou podávány zásadně písemně a tyto posudky je možno číst se souhlasem státního zástupce a obžalovaného dle § 211 odst. 5 trestního řádu, jinak je nezbytné znalce předvolat a vyslechnout.

            Dalšími důkazy, které zpravidla bývají v hlavním líčení prováděny jsou listinné důkazy, které se při hlavním líčení přečtou a stranám se umožní do nich nahlédnout.

            Státní zástupce, obžalovaný, jeho obhájce, zákonný zástupce, zúčastněná osoba, poškozený a jejich zmocněnci, mohou se souhlasem předsedy senátu klást vyslýchaným otázky, a to zpravidla tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a další členové senátu již nemají dalších otázek.

            Státní zástupce, obžalovaný  a jeho obhájce mohou žádat, aby jim bylo umožněno provést důkaz, zejména výslechem svědka, nebo znalce. Obžalovaný musí být po provedení každého důkazu dotázán, zda se k němu hodlá vyjádřit, pokud se nevyjádří, zapíše se toto jeho vyjádření do protokolu.

            Objeví-li se překážka, pro níž nelze v řízení pokračovat, soud hlavní líčení odročí, a to nikoliv na neurčito, nýbrž na konkrétní termín. Před odročením však soud zjistí, zda strany nenavrhují další důkazy, které by bylo vhodné k odročenému hlavnímu líčení opatřit.

            K ukončení dokazování v hlavním líčení dochází prohlášením předsedy senátu, že dokazování je skončeno, a to především za situace, kdy byly provedeny všechny navrhované důkazy a žádná z procesních stran nenavrhovala provedení dalších důkazů. V případě, že bylo navrhováno provedení dalších důkazů, je předpokladem pro ukončení dokazování  rozhodnutí soudu, že další důkazy se provádět nebudou.

            Výše uvedené zásady byly již výše označeným soudem v průběhu hlavního líčení, konaného ve výše označených termínech v průběhu měsíce listopadu 2010 v procesu dokazování realizovány zejména ve výsleších celé řady svědků (mimo jiné  i likvidátora EDBUSY, a.s., pana Dušana Chaloupky), k jejichž obsahu se podrobně vyjadřoval zejména obžalovaný Martin Žouželka. Vzhledem ke složitosti této trestní věci a s přihlédnutím k dosavadní procesní obraně obžalovaných lze dle mého názoru  předpokládat,  že v této trestní  věci bude  soudem v dalším časovém období vyslechnuta celá řada dalších svědků, takže nyní nelze objektivně reálně odhadnout, kdy soud rozhodne o skončení dokazování a přistoupí k závěru hlavního líčení, a na to i k poslední fázi hlavního líčení, kterým je meritorní rozhodnutí soudu o podané obžalobě. 

O dalším průběhu hlavního líčení ve výše označené trestní věci  Vás v postavení poškozených, které v tomto řízení zastupuji, budu opětovně informovat, a to na mých webových stránkách www.marcelaurbanova.cz 

V Opavě dne 30.11.2010

 

                                                                       JUDr. Marcela Urbanová
                                                                       advokátka v plné moci