29. Duben 2011

EDBUSY a.s. „likvidaci“ – informace o vyhlášení rozsudku

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01 Opava
____________________________________________________________________________________________

NAVAZUJÍCÍ INFORMACE ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ, advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní 895/41, o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci.

Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 28.03.2011 o průběhu hlavního líčení v trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky, konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

Sděluji Vám, že v pátek dne 22.04.2011 ukončil předseda senátu Krajského soudu v Brně vyhlášení rozsudku již výše označené trestní věci obžalovaných Martina Žouželky a Ing. Lukáše Přibyla.

Pokud se týká výrokové části rozsudku, z výroku o vině, jakož i z výroku o trestu vyplynulo, že soud uznal:

Obžalovaného Martina Žouželku vinným ze spáchání dvou zločinů podvodu podle § 209 odst. 1, 5 trestního zákona a z trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1, 2 trestního zákona, za což mu soud uložil úhrnný trest odnětí svobody (nepodmíněně) v trvání osm a půl roku odnětí svobody se zařazením pro výkon trestu do věznice s ostrahou. Mimo toho mu soud uložil trest zákazu činnosti v podnikání v délce 8 let.

Obžalovaného Ing. Lukáše Přibyla vinným ze spáchání dvou zločinů podvodu podle § 209 odst. 1, 5 trestního zákona a z trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 odst. 1, 2 trestního zákona, za což mu soud uložil úhrnný trest odnětí svobody (nepodmíněně) v trvání sedm a půl roku odnětí svobody se zařazením pro výkon trestu do věznice s ostrahou. V návaznosti i jemu soud uložil trest zákazu činnosti v podnikání v délce 8 let.

Pokud se týká výroku o náhradě škody, předně konstatuji, že v průběhu řízení bylo soudem zjištěno, že orgány činnými v trestním řízení bylo již v přípravném řízení zajištěno cca 211,000.000,– Kč, přičemž poškozených, kteří se se svým nárokem na náhradu škody řádně a včas přihlásili, je něco přes šest tisíc. Z toho lze usoudit na určitou možnost vrácení alespoň podstatné částky z vkladů, které výše označení poškození v dobré víře vložili do systému EDBUSY. Jelikož při čtení výroku o náhradě škody nebylo objektivně možné ze strany zástupce poškozených zaznamenat jednotlivé poškozené a vlastní rozhodnutí soudu o jejich nárocích na náhradu škody, nelze než vyčkat, až mi bude do mé advokátní kanceláře soudem doručen stejnopis rozsudku, z něhož na svých webových stránkách pro moje klienty (poškozené) zveřejním celý výrok o náhradě škody.Berte ovšem na vědomí, že tento rozsudek není dosud pravomocný, neboť oba obžalovaní, avšak i státní zástupce, ještě mohou využít v běžící zákonné lhůtě svého práva se proti tomuto rozsudku odvolat, přičemž o eventuálním odvolání by v tomto případě rozhodoval Vrchní soud v Olomouci.

Závěrem konstatuji, že pokud se týká vyhotovení rozsudku, rozsudek vyhotovuje v případě trestních věcí předseda senátu nebo jím pověřený soudce. Zákon stanoví pro vyhotovení rozsudku v řízení před krajskými soudy, jakožto soudy prvního stupně, vrchními soudy a před Nejvyšším soudem ve vazebních věcech do 10 pracovních dnů, v ostatních věcech do 20 pracovních dnů.

Vyjímky z těchto lhůt povoluje na žádost předsedy senátu nebo soudce vyhotovujícího rozsudek ze zákonných důvodů (zejména s ohledem na rozsáhlost a složitost věci), v jednotlivých věcech předseda soudu. Prodlouží-li předseda soudu lhůtu o více jak dalších 20 pracovních dnů, písemně zdůvodní, proč nebylo možno stanovit lhůtu kratší.

Rozsudek je nutno vždy v jeho opise doručit obžalovanému, státnímu zástupci, zúčastněné osobě a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody. Mají-li poškození zmocněnce, doručí se rozsudek pouze tomuto zmocněnci.

Po doručení předmětného rozsudku do mé advokátní kanceláře učiním bezodkladně již mnou výše avizované opatření, aby se mohl každý z mých klientů v postavení poškozených, konkrétně seznámit s výrokovou částí tohoto rozsudku o náhradě škody.

V Opavě dne 29.04.2011

JUDr. Marcela Urbanová
advokátka v plné moci