18. Únor 2011

EDBUSY, a.s. „v likvidaci“

 JUDr. Marcela Urbanová
advokátka
Nákladní 895/41, 746 01  Opava
____________________________________________________________________________________________

 NAVAZUJÍCÍ  INFORMACE  ZMOCNĚNKYNĚ POŠKOZENÝCH JUDr. MARCELY URBANOVÉ,
advokátky se sídlem v Opavě, Nákladní  895/41,  o dosavadním průběhu hlavního líčení v níže označené trestní věci

 Tato informace navazuje na mou již zveřejněnou informaci na mých webových stránkách ze dne 21.12.2010 o průběhu hlavního líčení v  trestní věci obžalovaných Ing. Lukáše Přibyla a Martina Žouželky,  konaného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 10 T 1/2010.

Nejprve bych se chtěla opětovně zmínit (v souvislosti s nejčastějšími dotazy poškozených, které ve výše označeném hlavním líčení zastupuji) o účelu a významu hlavního líčení. Jelikož jsem problematiku účelu a významu hlavního líčení v obecné poloze dle mého názoru srozumitelně a dostatečně předestřela ve své Informaci pro poškozené ze dne 30.11.2010,  kterou jsem pochopitelně zveřejnila na mých webových stránkách http://marcelaurbanova.cz/ dovoluji si odkázat na obsah této mé informace ze dne 30.11.2010.

V průběhu měsíce ledna 2011, až k dnešnímu dni, tedy ke dni 17.02.2011,  bylo Krajským soudem v Brně nařízeno a provedeno cca 14 jednání. Z jednacího kalendáře tohoto soudu dále vyplývá, že na měsíc březen 2011 bylo naplánováno dalších jedenáct jednání.

V průběhu výše označených provedených jednání došlo k provádění důkazů formou výslechů celé řady důležitých svědků, a to k okolnostem celkového fungování EDBUSY, a.s. „v likvidaci“ v rámci předmětu její činnosti,  se zaměřením ke konkrétní činnosti obou obžalovaných,  avšak i jiných osob z řad manažerů,  resp. vedoucích zaměstnanců EDBUSY, a.s. „v likvidaci“. 

V průběhu dalších soudem nařízených jednání jak výše uvedeno, budou soudem provedeny zejména  výslechy dalších svědků, a na podkladě dosavadní procesní obrany žalovaných přikročí soud i k provedení jím již vyžádaných znaleckých posudků, včetně eventuálního výslechu znalců k obsahu těchto znaleckých posudků.

Za výše popsané složité situace není možno objektivně odhadnout, kdy bude dokazování v hlavním líčení ukončeno.  Jak jsem již dříve uvedla, k ukončení dokazování v hlavním líčení dochází až prohlášením předsedy senátu, že dokazování je skončeno, a to za situace, kdy byly provedeny všechny navrhované důkazy a žádná z procesních stran nenavrhovala provedení dalších důkazů.  Pokud by bylo některou procesní stranou navrhováno provedení dalších důkazů, může být dokazování ukončeno rozhodnutím soudu, že další důkazy se provádět nebudou.  Nezbývá tedy, než vyčkat, kdy soud rozhodne o skončení dokazování a na to přistoupí k meritornímu rozhodnutí o státním zástupcem podané obžalobě.

O dalším průběhu hlavního líčení ve výše označené trestní věci  Vás v postavení poškozených, které v tomto řízení zastupuji, budu opětovně informovat, a to na mých webových stránkách   http://marcelaurbanova.cz/ .

V Opavě dne 16.02.2011

 JUDr. Marcela Urbanová
 advokátka v plné moci